گلدونچــی بــا هــدف ایجــاد تجربــه ای منحصــر بــه فــرد از انعــکاس زیبایــی طبیعــت در زندگــی بــه وجــود آمــده اســت. گلــدان هــای مــا نــه تنهــا ابــزاری بســیار مناســب بــرای نگهــداری گل و گیــاه هســتند بلکــه اثــر هنــری در ابعــادی بــزرگ بــه شــمار میرونــد.

کاربرد ها

نقش اساسی در زیبایی محیط هایی نظیر سالن ها، لابی ها و حتی فصای باز دارند که با ایجاد فضایی طبیعی و وسیع در محیط اطراف شما ارتباط بین طبیعت و محیط را تقویت میکنند.

  • فضا های شهری
  • باغات
  • روف گارد
  • سالن‌ها و لابی

مشاوره رایگان و دریافت کاتالوگ

خاص باشید!

ضمن کمال افتخار، گروه صنعتی گلدنچی از امکانات فراوانی برخوردار هستیم که با همت و تلاش تیم حرفه‌ای ، بر روی تمامی گلدان‌ها طراحی‌ها و نقاشی‌هایی اختصاصی و بی‌نظیر را به وقوع بپیوندانم. این اقدام همچون یک رویای هنری محقق شده، امکان ایجاد یک اثر شگفت‌انگیز و با ارزش برای فضای شما را فراهم می‌سازد.

مشاوره رایگان، همین الان تماس بگیر!

گالری

با ما در تماس باشید